Samenwerking BEËINDIGEN

Elke samenwerking stopt vroeg of laat. Zelfs al is het beëindigen van de samenwerking een bewuste en vrijwillige keuze waar iedereen achter staat, dan nog gaat dit vaak gepaard met heftige emoties.

Er dienen ook heel wat afspraken te worden gemaakt:

  • Vanaf wanneer stopt de samenwerking effectief?
  • Hoe komen we bestaande engagementen na?
  • Hoe gebeurt de financiële afwikkeling?
  • Wat met de aandelen?
  • Wat met opvolging, voortzetting en overdracht van taken?
  • Hoe pakken we de interne en externe communicatie aan?

Een aantal issues werden vooraf reeds geregeld, hetzij vanuit een wettelijk kader, hetzij ingevolge een samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomst, hetzij in een arbeidsovereenkomst. Maar heel veel dingen vereisen toch nog overleg. Overleg dat niet altijd even vlot verloopt.

Een professionele scheiding leidt dikwijls tot conflicten of - vaker nog - liggen conflicten aan de basis van de scheiding. Niet zelden ontaarden deze geschillen in slopende, dure, juridische procedures waar niemand beter van wordt.

Bemiddeling is een waardevol alternatief waarbij de betrokken partijen onder begeleiding van een 100% neutrale, onafhankelijke derde partij zelf de regie in handen houden en samen op zoek gaan naar duurzame akkoorden.

Deze akkoorden worden neergeschreven in een juridisch sluitende overeenkomst die door alle partijen getekend wordt. Deze overeenkomst kan desgewenst gehomologeerd worden door de rechtbank waardoor ze het karakter van een vonnis krijgt.

Hoe ga ik concreet te werk?

Stap 1: Intake

Eén van de partijen belt mij op. We spreken een moment af voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek zijn alle betrokkenen samen aanwezig. Ik leg graag precies uit hoe bemiddeling werkt en wat er verwacht kan worden. Na het intakegesprek beslissen de partijen samen of zij met bemiddeling verder willen.

Stap 2: Bemiddelingsovereenkomst ondertekenen

We starten het eerstvolgende gesprek met de ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst of het zogenaamde bemiddelingsprotocol. Via dit document spreken we onder meer af dat de bemiddelingsprincipes gerespecteerd worden: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en neutraliteit van de bemiddelaar.

Vanaf de ondertekening, geldt de juridische vertrouwelijkheid. Alles wat vanaf dat moment gezegd of ingebracht wordt, kan later niet meer aangewend worden bij een eventuele juridische procedure.

Stap 3: Gesprekken

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle belangrijke thema's één voor één aan bod. Afhankelijk van de juridische, fiscale en/of financiële techniciteit van het dossier, nodig ik al dan niet een jurist en/of fiscalist mee uit aan de bemiddelingstafel.

Ik focus mij op het begeleiden van de communicatie, zorg ervoor dat alle belangen boven tafel komen en dat alle partijen kunnen zeggen wat gezegd moet worden.

Stap 4: Redactie van de overeenkomst

Zodra er een akkoord wordt bereikt over hoe de samenwerking concreet zal worden stop gezet, schrijf ik dat uit in een juridisch sluitende overeenkomst die door alle partijen getekend wordt.

Stap 5: Eventuele homologatie van de overeenkomst

Er is ook een mogelijkheid - maar dit is zeker geen verplichting! - om de overeenkomst te laten homologeren door de rechtbank. In dat geval krijgt de overeenkomst het karakter van een vonnis en krijgt het een uitvoerbare titel. Dat laatste betekent dat als één van de partijen de overeenkomst niet zou nakomen, dat je aan de recht kan vragen de uitvoering te bevelen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?